Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW
W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO EASY FOOD

§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez EASY FOOD firma „NIRO” Sp. z o.o. przy ul. Ścinawskiej 37, 59-300 Lubin, wpisaną do KRS pod nr 0000198174, zwanym dalej „EASY FOOD NA ZDROWIE”.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
§2 Definicje
 1. Usługi - Przygotowanie i dostarczanie przez EASY FOOD NA ZDROWIE posiłków
 2. Klient - Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.
§3 Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów:
  • PRZYPŁYW ENERGII 1200 kcal – 5 posiłków dziennie
  • PRZYPŁYW ENERGII 1600 kcal – 5 posiłków dziennie
  • PRZYPŁYW ENERGII 2000 kcal – 5 posiłków dziennie
  • DLA WRAŻLIWYCH NA GLUTEN 1600 kcal – 5 posiłków dziennie
  • DLA WRAŻLIWYCH NA GLUTEN 2000 kcal – 5 posiłków dziennie
  • PAKIET BIUROWY – 3 posiłki dziennie
  • ZDROWO, ROŚLINNIE, PRZEPYSZNIE 1600 kcal – 5 posiłków dziennie
  • ZDROWO, ROŚLINNIE, PRZEPYSZNIE 2000 kcal – 5 posiłków dziennie
  • DLA AKTYWNYCH 2500 kcal – 6 posiłków dziennie
  • DLA AKTYWNYCH 3000 kcal – 6 posiłków dziennie
  • BEZ LAKTOZY 1600 kcal - 5 posiłków
  • BEZ LAKTOZY 2000 kcal - 5 posiłków
  • dopuszczamy możliwość wybrania poszczególnych posiłków z pakietów
 2. W zestaw składający się z 5 posiłków dziennie wchodzą: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Zestaw składający się z 6 posiłków składa się ze śniadania, drugiego śniadania, obiadu, posiłku poobiedniego, podwieczorku, kolacji. Natomiast opcja składająca się z 3 posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad (drugie danie).
 3. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji menu znajdującego się na stronie www.easyfood.net.pl.
 4. Receptura potraw jest do wglądu na żądanie klienta.
 5. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości wraz z warunkami przechowywania. Umieszczony wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo firmy wraz z danymi Klienta takimi jak imię, nazwisko, miejscowość i godzina dostawy oraz rodzaj diety.
 6. Dostawy diet przeznaczonych do spożycia od poniedziałku do piątku dostarczane są dnia poprzedniego do godziny 21:00 lub w dniu spożycia pomiędzy 6:00-11:00 w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem oraz względów logistycznych.
 7. Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego zamówienia określone są w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.easyfood.net.pl (zakładka „cennik”).
§4 Złożenie zamówienia
 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
 2. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.easyfood.net.pl w panelu zamów dostępny przez 24h na dobę.
 3. Mailowo poprzez wysłanie wiadomości na adres: zamow@easyfood.net.pl
 4. Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym lub smsowym klienta pod nr tel. 609 504 301
 5. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 6. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem mediów społecznoścowych (fb/EasyFoodPL, instagram/EasyFoodPL). 
 7. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 10.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 10.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 8. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dostawę, potwierdzenia płatności na adres mailowy lub w systemie płatności online (TPay).
 9. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
 10. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować EASY FOOD NA ZDROWIE o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. EASY FOOD NA ZDROWIE po przeanalizowaniu ewentualnych wykluczeń wskazanych przez klienta zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych 20% od ceny podstawowej za dzień gdyż jest to uznawane jako dieta indywidualna wymagająca osobnego przygotowania.
 11. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 10 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności EASY FOOD NA ZDROWIE za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu EASY FOOD NA ZDROWIE o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
§5 Płatność za zamówienie
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności online poprzez formularz zamówienia bądź przelewem na nr konta, które podane jest na stronie internetowej www.easyfood.net.pl (zakładka „cennik”) .
 2. Istnieje możliwość zapłaty gotówką – wymagane jest wybranie w formularzu lub poinformowanie telefoniczne bądź mailowe o tej formie płatności.
 3. Formularz przy zamówieniach conajmniej 2 zestawów pod jeden adres uwzględnia 5% rabatu.
 4. Cena za posiłki może ulec zmianie w zależności od indywidualnych ustaleń (eliminacja, zamiana produktów).
 5. Na życzenie klienta wystawiona zostanie faktura VAT. Prośbę o fakturę VAT należy zgłosić nie później niż w dniu złożenia zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za dietę.
 6. EASY FOOD NA ZDROWIE uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. Za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego lub online).Jeśli należność wpłynie do godz. 10:00 - zamówienie będzie zrealizowane w drugi dzień roboczy
§6 Dostawa
 1. Dostawy nie odbywają się w  święta oraz w „długie weekendy” o czym klient zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej.
 2. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 6:00- 10:00 oraz 15:00-22:00.
 3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.10:00 dnia poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.
 4. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy EASY FOOD NA ZDROWIE (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a opłaty uiszczone za catering w danym dniu przesunięte zostaną na następny dzień po ustaniu następstw czynników niezależnych.
§7 Zmiana i anulowanie zamówienia
 1. Klient uprawniony jest do zmiany zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od EASY FOOD NA ZDROWIE wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 10:00 na 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania zamówienia.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować EASY FOOD NA ZDROWIE telefonicznie (tel. 609 504 301) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (zamow@easyfood.net.pl).
 4. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą EASY FOOD NA ZDROWIE ) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
 5. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dostawę.
§8 Reklamacje
 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja") w dniu realizacji. Zgłoszenia „Reklamacja" po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: zamow@easyfood.net.pl.
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
§9 Polityka prywatności
 1. Składając zamówienie, Klient zawierając z naszą Firmą umowę na odległość akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę EASY FOOD NA ZDROWIE.
 2. WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NIRO SP. Z O.O. W CELACH MARKETINGOWYCH I REKLAMOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE.

  WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NIRO SP. Z O.O. W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO WYKONYWANEGO NA PODANY NUMER TELEFONU ORAZ ADRES E-MAIL W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 172 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 LIPCA 2004 R. PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (T.J. DZ. U. Z 2014 POZ. 243).
 3. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
§10 Odstąpienie od umowy
 1. EASY FOOD NA ZDROWIE jest uprawniony do odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku:
  • Zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy
  • Dezaktualizacji zamieszczonej na stronie Oferty w sytuacji gdy Klient nie zgodził się na alternatywę dotyczącą złożonego przez niego zamówienia
  • Przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu lub adresu dostawy
 2. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego Zamówienia lub nie wykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), EASY FOOD NA ZDROWIE jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych zamówień od takiego klienta.